Home Quản lý bán hàng Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa chuẩn quy định

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa chuẩn quy định

0
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa chuẩn quy định
Mẫu biên bản giao nhân hàng hóa

Trong quá trình Sản xuất – Kinh doanh, hoạt động giao nhận hàng hóa được xem là bước cuối trong quy trình mua bán. Để đảm bảo hoạt động diễn ra theo đúng pháp luật, rõ ràng và minh bạch, giữa các bên liên quan trực tiếp đến hoạt động giao nhận hàng hóa cần soạn thảo một biên bản giao nhận hàng hóa. Vậy bạn đã nắm được biên bản giao nhận hàng hóa là gì, cách viết biên bản cũng như các mẫu biên bản mới nhất năm 2023? Cùng khám phá ngay với Atosa trong bài viết dưới đây nhé!

Biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Biên bản giao nhận hàng hóa là một văn bản pháp lý nhằm thể hiện thực tế quá trình giao và nhận hàng giữa 2 hay nhiều bên khác nhau. Dựa trên biên bản này, có thể xác thực được bên bán đã giao đủ hàng cho bên mua và bên mua cũng đã nhận đủ sản phẩm theo sự thỏa thuận của 2 bên.

Biên bản giao nhận hàng là một trong những chứng từ quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả bên bán và bên mua. 

Biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Hướng dẫn cách viết biên bản giao nhận hàng hóa

Thông thường, biên bản giao nhận hàng hóa sẽ được soạn thảo ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Bên bán sẽ giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa mà bên mua đã đăng ký và khi bên mua nhận được đúng số hàng đó sẽ ký vào biên bản giao nhận để xác nhận. 

Một biên bản giao nhận hàng hóa thường sẽ phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

  • Tên đơn vị bán hàng
  • Ngày, tháng, năm thực hiện giao hàng
  • Bên nhận hàng: tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện – chức vụ
  • Bên giao hàng: Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện – chức vụ
  • Nội dung hàng hóa bàn giao, số lượng, đơn giá, chủng loại,…
  • Ký tên xác nhận, đóng dấu của hai bên

Đặc biệt, khi lập biên bản giao nhận hàng hóa, bạn cũng cần ghi nhớ những lưu ý sau:

  • Điền đầy đủ và chính xác thông tin đại diện bên mua và bên bán (tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, người đại diện…)
  • Thực hiện song song hợp đồng mua bán và biên bản giao nhận để bám sát được quá trình mua bán tránh tình trạng sai sót, nhất là với các đơn hàng giá trị lớn
  • Phải có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của cả 02 bên. Nếu không có phần chữ ký người đại diện và đóng dấu của cả 02 bên hoặc chỉ cần thiếu một trong hai bên thì biên bản sẽ không có giá trị pháp lý.

Tổng hợp các mẫu biên bản giao nhận hàng hóa 

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa theo Thông tư 200

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

BÀN GIAO & NGHIỆM THU HÀNG HÓA

Căn cứ theo Hợp đồng số: …………….,giữa Công ty ………….và Công ty …………., đã ký ngày … tháng … năm 20…

Hôm nay, ngày….. tháng … năm 20…, tại………………., chúng tôi gồm:

I/ BÊN NHẬN: ………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên A)

Địa chỉ: ……………………………………………………..…………….……

Đại diện:……………….…… Chức vụ:……………………………….……….

(Ông/Bà):………………………….. Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………….. Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………….. Chức vụ: …………………………………………..

II/ BÊN GIAO: ………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên B)

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…

Điện thoại: ……………………Fax: ……………………………………………

Đại diện : …………………….Chức vụ: …………………………..………….

(Ông/Bà):………………………….. Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):…………………………… Chức vụ: …………………………………………..

Hai bên nhất trí cùng tiến hành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau:

III/. DANH MỤC HÀNG HÓA BÀN GIAO GỒM:

TT Tên hàng hóa ĐVT Quy cách đóng gói Hãng sản xuất/ Nước sản xuất Hạn sử dụng Số lượng
1.
2.
3.

IV/.KẾT LUẬN:

– Toàn bộ …………………nói trên mới 100%, sản xuất năm ……, còn nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật như trong Hợp đồng số: …………., đã ký ngày … tháng … năm 20….

– Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã bàn giao theo mục III.

– Toàn bộ hàng hóa nói trên được chính thức bàn giao và nghiệm thu kể từ ngày…/…/ 20… Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Biên bản này được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa 03 bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                              ……, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN GIAO NHẬN BA BÊN 

(Số:…/BB-…) 

Hôm nay, vào lúc…giờ…phút, ngày… tháng…năm… Chúng tôi gồm 3 bên sau đây tiến hành giao nhận…………………………………………….. 

I.Bên giao 

Ông/Bà: ……………………………………… Chức vụ: ……………………………

Đại diện cho: …………………………………………………………………………

II.Bên nhận 

1.Ông/Bà: ……………………………………… Chức vụ: …………………………. 

Đại diện cho: …………………………………………………………………….……

2.Ông/Bà: ……………………………………… Chức vụ: ……………………….…

Đại diện cho: …………………………………………………………………….……

TT Tên hàng hóa, tài liệu, giấy tờ, chứng cứ,… Số lượng Ghi chú
1.
2.
3.

Bên giao đã giao đầy đủ các tài liệu, hàng hóa cho các bên nhận. 

Bên nhận đã nhận đầy đủ các tài liệu, hàng hóa nêu trên. 

Các bên có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn, đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật đối với hàng hóa, tài liệu được giao.

Các bên cam kết: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN GIAO BÊN NHẬN 1 BÊN NHẬN 2

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………………

Bộ phận: ……………………..

Mẫu số 01 – TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Ngày……tháng…..năm…..

Số:…………….

Nợ:……………

Có:……………

 

Căn cứ Quyết định số: …………… ngày……tháng……năm…… của …………………………… về việc bàn giao TSCĐ ………………………

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

– Ông/Bà ………………………………………………… chức vụ…………………………………………………………… Đại diện bên giao

– Ông/Bà ………………………………………………… chức vụ…………………………………………………………… Đại diện bên nhận

– Ông/Bà ………………………………………………… chức vụ …………………………. Đại diện ……………

Địa điểm giao nhận TSCĐ: …………………………………………………………………………………………….

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT Tên, ký hiệu quy cách (cấp hạng TSCĐ) Số hiệu TSCĐ Nước sản xuất (XD) Năm sản xuất Năm đưa vào sử dụng Công suất (diện tích thiết kế) Tính nguyên giá tài sản cố định
Giá mua (ZSX) Chi phí vận chuyển Chi phí chạy thử Nguyên giá TSCĐ Tài liệu kỹ thuật kèm theo
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E
                         
Cộng x x x x x           x

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

Số thứ tự Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Giá trị
A B C 1 2
         

Giám đốc bên nhận            Kế toán trưởng bên nhận          Người nhận             Người giao

(Ký, họ tên, đóng dấu)                      (Ký, họ tên)                        (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về biên bản giao nhận hàng hóa cũng như những mẫu biên bản giao nhận hàng hóa phổ biến hiện nay mà Atosa cung cấp đến bạn.

Xem thêm: 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận